Nafaka-Tazminat-Velayet-Mal Paylaşımı Ve Aile Konutu İle İlgili Olarak Türk Hukuk Mevzuatında Yeralan Hükümler

ilehan dedektiflik

Nafaka-Tazminat-Velayet-Mal Paylaşımı Ve Aile Konutu İle İlgili Olarak Türk Hukuk Mevzuatında Yeralan Hükümler

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET-MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU İLE İLGİLİ OLARAK TÜRK HUKUK MEVZUATINDA YERALAN HÜKÜMLER

1) 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU
MADDE 169 ( Geçici Önlemler) : Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim davanın devamı süresinde gerekli olan,özellikle eşlerin barınmasına,geçimine ,eşlerin mallarının yönetmine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.

MADDE 174 (Maddi-Manevi Tazminat): Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf,kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.
Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf,kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda para ödemesini isteyebilir.

MADDE 175 (Yoksulluk Nafakası): Boşanma yüzünden yoksulluğa düşücek rataf,kurusu daga ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gübü oranında süresi olarak nafaka isteyebilir.
(Not: Son hükümlerde,süresiz nafaka mevhumu kalkmaktadır.)

MADDE 185 (Haklar Ve Yükümlülükler): Eşler,bu birliğin mutluluğunu elbirliği ile sağlamak çocukların bakımına,eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler.
MADDE 186 (Konutun Seçimi,Birliğin Yönetimi Ve Giderlere Katılma): Eşler,oturacakları konutu birlikte seçerler.
Birliği eşler beraberce yönetirler.
Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar.

MADDE 197 ( Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi ): Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği,ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.

MADDE 220 ( Kişisel Mallar): Aşağıda sayılanlar,konum gereğince kişisel maldır:
1- Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yaran eşya
2-Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla yada herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri;
3-Manevi tazminat alacakları
4-Kişisel mallar yerine geçen değerler.

MADDE 222 (İspat): Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu idda eden kimse,iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.

MADDE 261 ( İspat) : Bir eşin kişisel malı olduğunu ispatlamadıkça,tüm malvarlığı değerleri ortalık malı sayılır.

MADDE 269 (Kişisel Borçlar): Her eş,diğer bütün borçlardan kendi kişsel mallarıyla ve ortaklık mallarının değerinin yarısı kadarıyla sorumlu tutulur.

MADDE 337 ( Velayet): Ana baba evli değilse velayet anaya aittir.
Ana,küçük,kısıtlı veya ölmüş yada velayet kendisinden alınmışsa hakim, çocuğun menfaatine göre ,vasi atar veya velayeti babaya verir.
MADDE 338 (Üvey Çocuklar): Eşler,ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler.

MADDE 339 (Genel Olarak ) : Çocuk ,ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür.Çocuk ana ve babasının rızası dışında evi terkedemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz.

MADDE 341 (Dini Eğitim): Çocuğun, dini eğitii belirleme hakkı,ana ve babaya aittir.

MADDE 344 (Çocuğun Aileyi Temsil Etmesi): Velayet altındaki çocuk,ayırt etme gücüne sahip ise ana ve babanın rızasıyla aile adına hukuki işlemler yapabilir; bu işlemlerden dolayı ana ve baba borç altına girer.

MADDE 349 (Ana Veya Babanın Yeniden Evlenmesi Halinde): Velayet sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi,velayetin kaldırılmasıı gerektirmez.

MADDE 364 ( Nafaka Yükümlüleri): Herkez,yardım etmediği taktirde yoksulluğa düşücek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri,refah içinde bulunmalarına bağlıdır.Eş ile ana babanın bakım ve borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.

MADDE 365 (Dava Hakkı): Nafaka davası,mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır.
2-) 2675 SAYILI MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

MADDE 13 (Boşanma Ve Ayrılık): Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir.

MADDE 19 ( Velayet): Velayet,nesebi düzenleyen hukuka tabidir.

MADDE 21 ( Yardım Nafakası): Yardım nafakası borçlunun milli hukukuna tabidir.

MADDE 35 ( Görev Ve Yetki): Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme,asliye mahkemeleridir.

 

3) HUKUK USULÜ MAHKEMELERİ KANUNUN

MADDE 426/j (Başvurunun İcraya Etkisi): İstinaf yoluna başvurma,kararın icrasını durdurmaz.Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez.

MADDE 433: Temyiz,kararının icrasını durdurmaz.

 

4) İCRA VE İFLAS KANUNU

MADDE 36: Borçlu,devlet veya adli yardımdan yararlanan bir kimse ise,teminat gösterme zorunluluğu yoktur.

MADDE 338: Bu kanuna göre istenen beyanı, hakikate ayrkırı surette yapan kimse,alacaklarının şikayeti üzerine,üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

MADDE 344: Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun,alacaklarının şikayeti üzerine,üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse,borçluya tahliye edilir.

5) İŞ KANUNU
MADDE 35 ( Ücretin Saklı Kısmı): İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir veya temlik olunamaz.Ancak,işçinin bakmak zorunda olduğğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir.Nafaka borcu alacaklarının hakları sakldır.

 

6) BORÇLAR KANUNU
MADDE 126 ( Zamanaşımı) : Erzak bedeli,nafaka,otel,vs lokanta,masraflarına müteallik davalarda,beş senelik zamanaşımı cari olur.

 

7) ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ
MADDE 7 ( Acil Hareket Etme Mecburiyeti): Bir çocuğu ilgilendiren davalarda, adli merci gereksizgecikmeyi engellemek için çocuk hareket etmeli,kararların süratle uygulanmasını garanti edecek düzenlemeler sağlanmış olmalıdır.Adli merci acil durumlarda gerektiğinde derhal uygulanabilir kararlar alma yetkisine sahiptir.

Yazar hakkında

han dedektiflik administrator